CONTENUR ha rebut el 2022 el certificat de conformitat d’estratègia de sostenibilitat i contribució als principis d’economia circular d’acord amb el model d’AENOR.

Per optar a aquesta certificació, s’han tingut en compte tots els projectes de les diferents àrees de la companyia que contribueixen als principis d’economia circular, des de la preparació i la posada en marxa de la informació als empleats de l’empresa fins als assoliments en matèria de sostenibilitat ambiental.

Aquesta certificació ha ajudat CONTENUR a identificar les prioritats en aquesta matèria i a implementar plans d’acció que ajudin a assolir els objectius establerts.

El fet que qui emet la certificació sigui AENOR, líder i empresa certificadora reconeguda, garanteix el compromís real de CONTENUR amb la posada en marxa dels plans d’acció.

Compromís que també es posa de manifest a través del manteniment de certificacions ambientals com ara la gestió ambiental (ISO 14001) i la gestió energètica (ISO 50001), la renovació de certificacions d’ecodisseny i petjada de carboni i la consecució de la certificació d’estratègia de sostenibilitat i economia circular, que converteix CONTENUR en la primera empresa del sector a obtenir aquest certificat.

La companyia s’esforça per implantar la cultura de millora contínua en la gestió dels processos i les activitats de la companyia, a través dels estàndards més alts de qualitat.

A CONTENUR, ens comprometem a ser un agent de canvi, mitjançant un comportament responsable i innovador que comprèn totes les àrees de la nostra activitat, des de l’ecodisseny per optimitzar l’ús dels recursos fins a processos nous de fabricació amb material 100 % reciclat, de manera que s’aconsegueixen les mateixes garanties i s’allarga la vida útil dels productes.

Què és el certificat d’estratègia de sostenibilitat i contribució als principis de l’economia circular

Aquest segell resumeix anys de dedicació en matèria de sostenibilitat i en l’aplicació dels principis de l’economia circular en els nostres processos, que han donat com a resultat final la responsabilitat en l’ús de les matèries primeres i l’aprofitament màxim dels recursos oferts.

L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat l’objectiu del qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantingui en l’economia durant el màxim temps possible, de manera que es redueixi al mínim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, no lineal, basada en el principi de tancar el cicle de vida dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia, de manera que l’economia circular és la intersecció dels aspectes ambientals i econòmics.

La implementació d’aquesta estratègia es basa en els principis de l’economia circular, que són els següents: l’ecoconcepció, l’ecologia industrial i territorial, l’economia de funcionalitat, el segon ús, la reutilització, la reparació, el reciclatge, la valorització, la innovació i la transparència.

Aquesta certificació millora la competitivitat de la companyia i, alhora, impacta de manera positiva en l’entorn.

Què és l’ecodisseny

Una gestió sostenible comença per dissenyar un producte o servei tenint en compte quins són els impactes ambientals que produeix en cadascuna de les fases del cicle de vida, amb l’objectiu final d’intentar reduir-los al mínim. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ecodissenyar és identificar, en el mateix moment en què es projecta un producte/servei, tots els impactes ambientals que es poden produir en cadascuna de les fases del cicle de vida, amb la finalitat d’intentar reduir-los al mínim, sense perdre qualitat.

El certificat d’ecodisseny permet a la companyia adoptar un sistema de gestió per identificar, controlar i millorar de manera contínua els aspectes ambientals dels productes i/o els serveis, i facilitar informació als clients sobre els productes que han incorporat millores ambientals a través del disseny.

Certificat d’inscripció al Registre de petjada de carboni

Amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle als centres de producció a Getafe i Mielec i a les divisions de serveis i soterrats, CONTENUR ha renovat la inscripció al Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de CO2 del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) i ha obtingut el segell de càlcul de petjada de carboni.

Gràcies a l’ús d’energia renovable 100 % en l’àrea de fabricació i parcialment en la divisió de serveis i a la incorporació i la substitució de la flota de vehicles per uns altres de més eficients i menys contaminants, a més de les bones pràctiques ambientals implementades, s’han disminuït notablement les emissions de CO2.

La renovació del certificat i l’avaluació positiva per part del MITERD han estat possibles gràcies al fet que CONTENUR ha presentat un pla de reducció que recull les accions concretes que es duran a terme als centres per aconseguir disminuir les emissions.

L’obtenció, un any més, del segell de càlcul de petjada de carboni és una mostra del compromís que manté la companyia amb la cura del medi ambient i la prevenció de la contaminació, com també la implementació de polítiques de desenvolupament sostenible que contribueixen a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Amb la renovació de les certificacions d’ecodisseny i el segell de càlcul de petjada de carboni, a més de l’obtenció de la certificació d’estratègia de sostenibilitat i economia circular, CONTENUR reforça la seva implicació amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. La companyia treballa de manera conjunta amb tots els grups d’interès per reduir l’impacte ambiental de les seves actuacions, sobre la base d’unes polítiques estrictes de prevenció i gestió de residus, i promou un ús responsable de les matèries primeres i l’establiment de sistemes de gestió mediambiental normalitzats en totes les activitats.