Qualitat

Millora contínua

COMPROMESOS AMB LA SOCIETAT

CONTENUR realitza un especial esforç en la promoció constant de la qualitat, la innovació i la integració de persones. La companyia busca generar confiança a través de la proximitat i el contacte permanent amb els grups d’interès i aposta pel desenvolupament sostenible de ciutats i municipis i la creació de valor a llarg termini.


QUALITAT

CONTENUR s’esforça a implantar la cultura de millora contínua en la gestió de tots els processos i activitats de la companyia, a través dels més alts estàndards de qualitat. L’objectiu és incrementar així la competitivitat i la creació de valor a clients i usuaris.

La política de qualitat es fonamenta en els següents principis:

  • Entendre les EXPECTATIVES dels clients, interns i externs perquè els productes i serveis proporcionin la seva sencera satisfacció.
  • Desenvolupar les activitats d’INNOVACIÓ per satisfer o fins i tot superar les expectatives dels clients
  • Potenciar la MILLORA CONTÍNUA en els productes i la gestió dels processos del Grup.
  • IMPULSAR la cultura de respecte al medi ambient, de prevenció de riscos per a les persones i de desenvolupament sostenible.

La qualitat de tots els productes i serveis és un element clau en CONTENUR i totes les seves branques d’activitat i processos estan certificats d’acord amb la norma ISO 9001.

Els centres de fabricació de CONTENUR a Getafe (Espanya) i Mielec (Polònia) compten amb els certificats ISO 9001 per als processos de disseny, fabricació i comercialització de contenidors de plàstic i soterrats (ER-0634/2014).

Els centres de servei de manteniment CONTENUR a Espanya compten amb els certificats ISO 9001 per als processos de manteniment de contenidors, elements de mobiliari urbà i parcs infantils (ER-0634/2014).

CONTENUR preocupada pel respecte al medi ambient i al correcte comportament ambiental, ha implantat i certificat un sistema de gestió ambiental d’acord amb la norma ISO 14001 (GA-2014/0276) i s’ha inscrit en el Registre de Petjada de Carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a la seva fàbrica de Getafe i la divisió de serveis.

Les instalacions de CONTENUR disposen de zones d’assajos homologades pels principals laboratoris europeus, on es realitzen els assajos corresponents a les normes UNE-EN 840, UNE-EN12574, UNE-EN 13071 i RAL-GZ 951/1 i assajos de protocol intern .

CONTENUR també forma part del Comitè Europeu de Normalització, i està representada en el grup de treball WG1 “Waste contenidors” i els subgrups relacionats amb cada un dels tipus de contenidors que dissenya, fabrica, comercialitza i manté. La companyia participa també activament en l’elaboració de noves normes i la revisió de les existents.


EMPRESES CERTIFICADORES

AENOR, Associació Espanyola de Normalització i Certificació, és una entitat de certificació acreditada a Espanya per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació de Certificadors) amb el número 01 / C-SC003. AENOR és membre de la XARXA IQNet (Xarxa Internacional de Certificació dels Sistemes de Qualitat).

TÜV SÜD Product Service és una entitat independent de prestigi mundial en certificació de producte. Es troba acreditada pel DAKKS (nº de registre D-PL 11321-01-01), entitat oficial d’acreditació alemanya, per a la certificació d’acord a les normes aplicables als contenidors de residus sòlids urbans, EN-840 i EN-12574.

CONTENUR también forma parte del Comité Europeo de Normalización, y está representada en el grupo de trabajo WG1 “Waste containers” y los subgrupos relacionados con cada uno de los tipos de contenedores que diseña, fabrica, comercializa y mantiene. La compañía participa también activamente en la elaboración de nuevas normas y la revisión de las existentes.