CONTENUR signa el seu primer pla digualtat

CONTENUR signa el seu primer pla digualtat
CONTENUR, ha signat juntament amb UGT el primer Pla d'Igualtat, en el qual la companyia millora els paràmetres establerts per llei per augmentar la cobertura en alguns aspectes.
Així, el pla persegueix "garantir la igualtat real i efectiva d'oportunitats entre dones i homes de CONTENUR"

Un pla de futur

El pla d'igualtat, és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per sexe, fixant els objectius concrets d'igualtat a assolir , les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació.

El primer pla de CONTENUR inclou una sèrie d'àrees d'actuació centrades en el compromís amb la igualtat entre dones i homes, l'accés, contractació i classificació professional, la formació, la promoció i desenvolupament professional, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i un epígraf específic sobre la prevenció davant l'assetjament laboral, psicològic i / o sexual.

El pla contempla la proposta de mesures d'acció positiva per assolir els objectius. A més, s'ha dissenyat un programa de seguiment amb revisions anuals per valorar l'abast de les mesures i programar l'estratègia de cada any.

El pla estarà vigent fins al 2017 i ha estat signat pel director general de CONTENUR, Íñigo Querejeta, i la secretària general de FITAG-UGT, Susana Dussaillant i l'acte de la signatura va comptar amb la presència de membres tant d'UGT, com de representants dels treballadors i de la companyia.