CONTENUR treballa per la ECONOMIA CIRCULAR

CONTENUR treballa per la ECONOMIA CIRCULAR CONTENUR treballa per la ECONOMIA CIRCULAR CONTENUR treballa per la ECONOMIA CIRCULAR

La Comissió Europea ha llançat recentment, al gener de 2018, l'Estratègia Europea per a plàstics en una economia circular.


Com a resposta a aquesta Estratègia, Contenur ha decidit elaborar i signar un compromís voluntari que es formalitza en tres grans eixos:




  1. Increment de l'ús de materials reciclats: El 2025, el 60% del material per a la fabricació dels contenidors provindrà de materials reciclats.

  2. Implementar les recomanacions del programa Operation Clean Sweep (OCS) per reduir el vessament de gransa al medi ambient. Es certificarà el compliment d'aquest programa el 2019.

  3. Augment en l'eficiència dels recursos:



  • Certificació dels estàndards d'eco-disseny de productes, d'acord amb UNE-EN ISO 14006 en 2019.

  • Certificació dels estàndards de gestió energètica d'acord amb UNE-EN ISO 50001 en 2019.


Contenur està evolucionant la seva estratègia per a fer-la més sostenible, procurant un desenvolupament que satisfaci les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures. .


Amb aquest objectiu neix la marca CIRCLE®, un projecte que integra els processos de fabricació de l'empresa en un model d'economia circular.


La companyia, vol seguir liderant la transformació del seu mercat, mitjançant l'oferta de producte sostenible, amb el menor impacte ambiental possible i que puguin assegurar als seus clients el 100% de reciclabilitat al final de la seva vida útil.


D'aquesta manera CIRCLE® garanteix l'ús de material reciclat en el moment de la fabricació amb la utilització d'un 100% d'energia renovable, i el reciclatge del producte al final del seu ús, incloent-ho de nou en la cadena de valor, i allargant la vida útil dels materials.


CIRCLE® és un pas més en el desenvolupament d'un sistema de fabricació sostenible i eficient, i en l'oferta de productes cada vegada més reciclables.


CIRCLE® suposarà la implantació de les mesures necessàries per complir els objectius fixats en matèria d'Estratègia Europea i certificació dels processos i productes.