Publicada la Memòria de responsabilitat social corporativa 2019 de CONTENUR

Publicada la Memòria de responsabilitat social corporativa 2019 de CONTENUR

Per donar continuïtat al compromís que CONTENUR ha anat adquirint els últims anys de mostrar a tots els seus grups d'interès una informació actualitzada en les seves accions en els àmbits social, mediambiental i econòmic, així com en matèria de compliance, CONTENUR publica la vuitena edició de la seva memòria d'RSC.


Aquest informe recull l'acompliment en matèria no financera durant l'exercici de 2019 i posa de manifest la contribució de CONTENUR en aspectes mediambientals, amb el projecte Circle®, i al desenvolupament sostenible. Així mateix, posa en valor la consecució de la primera certificació OCS (Operation Clean Sweep®) a Europa en el sector en què opera.


L'informe s'ha elaborat d'acord amb el que s'estableix en la Llei 11/2018, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel RD 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015 d'auditoria de comptes en matèria d'informació no financera i diversitat, que amplia les obligacions de publicació de la informació i obliga a fer una verificació externa per una entitat independent, que s'ha superat de manera favorable.


Moltes de les fites assolides per la companyia l'any passat es mostren al llarg del primer capítol de l'informe, en què es destaca que al llarg de 2019, en l'àmbit econòmic, els esforços s'han centrat en el desenvolupament internacional i en el creixement sostingut en mercats del sud d'Europa, així com en la millora de la qualitat i la sostenibilitat dels productes. El resultat és un increment del 7 % en la facturació, fins a superar els 120 M d'euros.


Al llarg de 2020, CONTENUR incrementarà els seus esforços a contribuir positivament a la satisfacció i la seguretat dels seus empleats i al desenvolupament equilibrat de les societats en què porta a terme la seva activitat, per a la qual cosa innovarà i aplicarà noves tecnologies per tal que els seus productes cada vegada siguin més sostenibles i per tal d'oferir al ciutadà el millor servei per al reciclatge correcte dels residus.


Pots consultar-la en aquest enllaç: http://www.contenur.com/contenur/rse/